Regulamin

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niepubliczny Żłobek „Bąbelek”, zwany dalej żłobkiem jest placówką niepubliczną, prowadzoną przez osobę fizyczną – Anetę Baruk.

2. Siedziba żłobka znajduję się w Świdniku przy ul Miętowej 2.

3.Nadzór nad żłobkiem sprawuje Urząd Miasta w Świdniku.

4. Żłobek jest czynny w godzinach 7:00-16:30 od poniedziałku do piątku, cały rok kalendarzowy z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, 2 maja 24  i 31 grudnia danego roku oraz dni ustalonych na początku każdego roku kalendarzowego. Przerwa wakacyjna w żłobku trwa 1 tydzień, odbywa się w lipcu lub sierpniu. Dokładny termin przerwy i dni wolnych, jest podawany każdego roku w lutym. W miesiącu w którym jest  przerwa wakacyjna, czesne nie ulega zmianie.

5. Żłobek świadczy opiekę nad dziećmi w wieku od 6 miesiąca życia do 4 lat.

6.Każde nieobecne  dni lub godziny PRZEPADAJĄ.

7.Każda rozpoczęta godzina liczy się, jako nowa, kolejna godzina.

8.Wszelkie opłaty na rzecz żłobka są BEZZWROTNE.

9.Wpisowe jest należnością za jedno dziecko i jest wpłacane w chwili zapisu dziecka do żłobka. Jest to jednorazowe, bezzwrotne, świadczenie, gwarantujące miejsce  dziecku w żłobku.

10. Czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku i nie podlega zwrotowi.

11. Opłaty za pobyt w żłobku reguluje cennik.

12. Żłobek nie ustala stałej godziny przyprowadzania dzieci do żłobka. Dzieci do żłobka mogą być przyprowadzane o różnych godzinach w ciągu dnia, po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z Dyrektorem.

13.Dziecko może przebywać w żłobku maksymalnie 10 godzin. Za każdą kolejną rozpoczętą godzinę pobrana zostanie dodatkowa opłata w wysokości 25 zł za 15 min spóźnienia, każde kolejne 15 min spóźnienia, to dodatkowe 15 zł. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych opłata może zostać nie naliczona, zwłaszcza gdy opóźnienie w odbiorze dziecka ma charakter jednorazowy.

14.Opłaty za czesne lub wyżywienie mogą ulec zmianie, Rodzice będą poinformowani o tym miesiąc wcześniej. Informacje te będą umieszczane na stronie internetowej a także na tablicy ogłoszeń w żłobku.

15. Podpisanie umowy ze Żłobkiem oznacza jednocześnie akceptację Regulaminu oraz Statutu.

ROZDZIAŁ II

OBOWIĄZKI ŻŁOBKA

1. Do obowiązków pracowników należy dbałość o bezpieczeństwo, dobre samopoczucie oraz higienę dzieci.

2.W celu ochrony pozostałych podopiecznych dziecko chore nie zostanie przyjęte do żłobka.  Rodzice zostaną natychmiast powiadomieni o fakcie pogorszenia stanu zdrowia dziecka podczas jego pobytu w żłobku i mają obowiązek odebrać chore dziecko z placówki w ciągu 90 minut. W innym przypadku personel wzywa lekarza i Rodzice ponoszą koszty wizyty.

3. Personel żłobka nie podaje dzieciom żadnych lekarstw.

4. Żłobek zapewnia całodzienne wyżywienie dzieci za dodatkową opłatą.

5. Rzeczy osobiste dziecka będą przechowywane w szatni w szafeczkach, opisanych imieniem  dziecka.

6. Każde dziecko ma zagwarantowane łóżeczko, pościel, powłoczki, szafkę na czystą bieliznę, a także nocnik. Wszystko to jest podpisane imieniem  dziecka.

7. Za pozostawione rzeczy oraz wózki żłobek nie ponosi odpowiedzialności. Jednocześnie żłobek nie ponosi odpowiedzialności za zabawki dziecka przyniesione do placówki.

8.Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za zatajenie istotnych informacji dotyczących rozwoju i zdrowia dziecka . Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za negatywne następstwa zatajenia takich informacji przez Rodziców. Zatajenie przez Rodziców powyższych informacji wyłącza winę żłobka w nadzorze nad dzieckiem.

9. Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za dziecko przebywające na terenie placówki będące pod opieką Rodzica.

10. Dzieci posiadają ubezpieczenie NNW w żłobku. W pierwszym roku pobytu dziecka w żłobku jest ono opłacane z części kwoty wpisowego, kolejne lata opłacają Rodzice.

11. Żłobek gwarantuje materiały plastyczne i inne wykorzystywane do zajęć m.in.: kredki, farby, bloki, papiery kolorowe, itp.

12. Wszystkie dzieci znajdujące się w żłobku wychodzą na spacer. Spacerujemy codziennie. Kwestie odpowiedniej pogody do spacerowania i odpowiednie ubranie dzieci, są powierzone opiekunką. Nie wychodzimy gdy pada deszcz, wieje silny wiatr.

13. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy żłobka, opiekun zobowiązany jest powiadomić telefonicznie Rodziców o tym fakcie.

14. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu Rodziców, opiekun oczekuje z dzieckiem w żłobku 1 godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z Rodzicem.

15. Za pobyt dziecka w żłobku po godzinach otwarcia placówki (7.00-16.30)naliczana jest dodatkowa opłata. Za pierwsze 15 min pobrana zostanie opłata w wysokości 25 zł, każde kolejne 30 min, to dodatkowe 15 zł

15. Żłobek może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe).

16. Ważne sprawy dotyczące dzieci będą przekazywane bezpośrednio Rodzicom przez opiekunki z poszanowaniem prawa do prywatności.

17. Żłobek zobowiązuję się do utrzymania czystości i higieny we wszystkich pomieszczeniach  Dezynfekcja zabawek i sprzętu ma miejsce codziennie.

 18.Żłobek oświadcza, że wyposażenie placówki spełnia standardy bezpieczeństwa i higieny oraz, że posiada niezbędne zezwolenia i atesty.

ROZDZIAŁ III

OBOWIĄZKI RODZICÓW

1.Warunkiem zapisania i pobytu dziecka w Bąbelku  jest:

  1. złożenie wypełnionej Karty Dziecka i Deklaracji Rodzica
  2. zaakceptowanie i podpisanie Regulaminu, Statutu  i Umowy
  3. wpłacenie wpisowego w wysokości 300 zł (opłata jednorazowa)
  4. opłacanie czesnego

2. W momencie zapisania dziecka do Żłobka Rodzice są zobowiązani do wpłaty jednorazowej bezzwrotnej kwoty wpisowego w wysokości 300 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) w przypadku zapłaty kwoty wpisowego, a nie przyjęcia dziecka do żłobka  z winy Żłobka, Żłobek obowiązany jest do zapłacenia kwoty 300 zł. Brak uiszczenia kwoty bezzwrotnej, w związku z zapisaniem dziecka skutkuje brakiem rezerwacji dla niego miejsca w żłobku.

3. Rodzic wypełniając Kartę zgłoszenia podaje w niej planowany termin przyjścia dziecka do żłobka. Od tego terminu Rodzic ma obowiązek opłacać czesne. W przypadku braku opłat miejsce przepada.

4. Opłaty na rzecz Żłobka wpłacane są na konto bankowe.

5. W przypadku zaistnienia przeszkód związanych z zaistnieniem siły wyższej niezależnych od Żłobka, uniemożliwiających zapewnienia przez Żłobek opieki nad dzieckiem, rodzic zobowiązuję się uiszczać opłatę postojową w wysokości 700 zł,  do 5 dnia każdego miesiąca na konto bankowe, lub proporcjonalnie do okresu trwania postoju w danym miesiącu.

6. Opłaty z tytułu czesnego i za wyżywienie winny być uiszczane z góry do 5 dnia każdego miesiąca.

7. Dniem uiszczenia opłaty jest dzień wpłynięcia środków na konto bankowe. Uchybienie terminowi płatności jakiejkolwiek z należności, rodzi obowiązek uiszczenia odsetek ustawowych

8. W przypadku nie uregulowania płatności w terminie żłobek jest uprawniony do odmówienia świadczenia usług.

9. O rezygnacji z uczęszczania dziecka do żłobka Rodzic powinien poinformować Dyrektora placówki, na piśmie z zachowaniem minimum miesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia jest płatny.

10. Rodzic ma  obowiązek zgłaszania nieobecności dziecka w żłobku dzień wcześniej lub najpóźniej do godziny 6.45 tego samego dnia, w którym dziecka nie będzie. W przeciwnym razie mimo nieobecności dziecka zostanie naliczona dzienna stawka za wyżywienie. Jeżeli rodzic nie zgłosi wcale dłuższej nieobecności dziecka wyżywienie będzie doliczane każdego dnia mimo nieobecności dziecka. Rodzic ma obowiązek także zgłosić powrót dziecka do żłobka dzień wcześniej lub najpóźniej do godziny 6.45 tego samego dnia kiedy dziecko wraca.

11. Rodzice maja obowiązek przyprowadzać do żłobka dziecko zdrowe. Dziecko chore nie będzie przyjęte do żłobka.

12. Rodzice ma obowiązek zgłosić opiekunom lub właścicielowi, jeżeli dziecko zachoruje na chorobę zakaźną. Po takiej chorobie Rodzic, pierwszego dnia obecności dziecka w żłobku, ma obowiązek przynieść zaświadczenie od lekarza, potwierdzające, że dziecko  jest zdrowe i może przyjść do żłobka. W innym wypadku dziecko nie zostanie przyjęte do żłobka, ze wglądu na ryzyko zarażenie innych dzieci.

13. Rodzice mogą przyprowadzać oraz odbierać dziecko, osobiście lub poprzez osoby przez nich upoważnione. Upoważnienie takie stanowi osobny dokument, który wypełniają Rodzice w momencie podpisania umowy.

14. Rodzice mają prawo do uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka. Uzyskiwania porad i wskazówek od opiekunów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz odpowiednich metod udzielania dziecku pomocy.

15. Rodzice są zobowiązani do odbierania brudnej bielizny dziecka.

16. Rodzice zobowiązani są do pranie pościeli dziecka w terminach wyznaczonych przez żłobek lub w chwili zaistnienia takiej potrzeby. 

17. Rodzice zapewnią dziecku w żłobku:

pieluchy, chusteczki mokre, ubrania na zmianę.

18. Zabrania się przynoszenia do żłobka:

a. ostrych niebezpiecznych przedmiotów,

b. zabawek składających się z małych elementów, które mogą zostać połknięte przez dziecko

19. Obowiązkiem Rodziców jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem

ROZDZIAŁ IV

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH

W związku z realizacją wymogów art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku

1. Administratorem danych osobowych Rodziców oraz  korzystających ze świadczonych przez NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK BĄBELEK usług opiekuńczych i edukacyjnych jest ANETA BARUK właściciel i dyrektor NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA BĄBELEK z siedzibą w Świdniku (21-040), ul. Miętowa 2, NIP: 7122940096

2. Przetwarzane są  dane dotyczące: imion i nazwisk rodziców, adresu zamieszkania, pesel, nr dowodu osobistego, nr telefonu i adresu  e-mail , a także imiona i nazwisko dziecka, numeru PESEL, datę urodzenia i miejsce oraz, adres zamieszkania. Przetwarzane są również dane osobowe w postaci wizerunków dzieci  związane z ich aktywnością i pobytem w żłobku (np. zdjęcia pamiątkowe, zdjęcia z wydarzeń oraz zajęć odbywających się w żłobku). Przetwarzamy także  dane osobowe w postaci wizerunku rodziców i opiekunów dzieci chodzących do naszego żłobka (np. zdjęcia z imprez które się odbywają w żłobku).Wszystkie te dane  są niezbędne do prawidłowego wywiązania się przez nas z umowy o świadczenie opieki nad dziećmi.

3. Za zgodą Rodziców są przetwarzane dane szczególnych kategorii (tzw. dane wrażliwe). Dotyczy to sytuacji, gdy ze względu na bezpieczeństwo dziecka, Rodzic przekazuje informacje dotyczące jego szczególnych potrzeb lub stanu zdrowia. W takiej sytuacji informacje te przekazywane są wyłącznie nauczycielowi lub nauczycielom, którzy mają kontakt z dzieckiem. Dane takie powierzamy jedynie podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp ze względu na zapewnienie dziecku bezpieczeństwa. Poza tymi sytuacjami dane o stanie zdrowia dzieci pozostają w naszej wyłącznej dyspozycji, wyłącznie w formie papierowej, zabezpieczone fizycznie przed dostępem osób nieupoważnionych. Osoby upoważnione  (np. nauczyciele) są zobowiązane do zachowania tego typu informacji w ścisłej poufności;

4. Dane osobowe przetwarzane będą:

a. w celu realizacji umowy o świadczenie usług opiekuńczych i edukacyjnych, w tym przekazywaniu Rodzicom bieżących informacji związanych z postępami dziecka, funkcjonowaniem żłobka oraz procesem opieki nad dziećmi.

b. w celach statystycznych, w celu rozwoju oferty i poprawy jakości świadczonych przez żłobek usług edukacyjnych i opiekuńczych

c. w celu marketingu usług własnych – w szczególności poprzez informowanie o nowych ofertach oraz usługach oferowanych przez Niepubliczny Żłobek Bąbelek;

d. w celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa na terenie żłobka

5. Podstawą przetwarzania  danych osobowych, jest zgoda Rodzica, wyrażona na piśmie. Zgoda ma charakter dobrowolny, jednak jej brak lub wycofanie może uniemożliwić lub utrudnić świadczenie przez nas niektórych usług.

6. Przekazane przez Rodzica dane osobowe będą przechowywane do czasu uczęszczania dziecka do żłobka. Nie dłużej niż 2 lata po upływie tego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte z systemów informatycznych a dane papierowe – zniszczone.

7. Rodzic posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody . Cofnięcie zgody na przetwarzanie przez żłobek  danych w trakcie świadczenia usług może jednak wiązać się z brakiem możliwości prawidłowego świadczenia usług edukacyjnych i opiekuńczych.

8. Rodzic ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO).

9. Podanie  danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie będzie brak możliwości świadczenia usług lub rozwiązanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych i opiekuńczych.

10. Wszystkie posiadane dane są zabezpieczone przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Dane w formie papierowej znajdują się w pomieszczeniu biurowym w szafie zamykanej na klucz. W stosunku do plików komputerowych została użyta metod haseł dostępu. Dostęp do aplikacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między żłobkiem a Rodzicem.

2. O ewentualnych zmianach w regulaminie żłobek informuje na bieżąco w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru 03.01.2017r.